Manchester Lionheart Heavyweight youth Tournament (Week 2, September 2033 - Week 4, November 2033 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) The Dud, ghostswhowalk
176.5-88-a-14-2-6-1-9-8-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Jeff Rawlen, bigmanchris
176.5-88-a-14-2-6-1-9-8-1-1-1-20-1
191.5-90-d-6-8-5-5-5-4-5-4-5-20-5
2.(#8) Gabriel Rojas, Nestoro
176.5-88-a-14-2-6-1-9-8-1-1-1-20-1
178.5-90-a-5-5-12-2-7-6-1-3-1-20-4
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Luca Clarke, gubbins
178.5-90-a-5-5-12-2-7-6-1-3-1-20-4
191-94-a-6-3-6-5-5-5-3-4-3-20-5
3.(#4) Lennox Lewis, PaddyD1983
206.5-88-d-1-2-10-6-6-6-3-1-1-20-6
206.5-88-d-1-2-10-6-6-6-3-1-1-20-6
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Glaucus Demylos, Grigorios
206.5-88-d-1-2-10-6-6-6-3-1-1-20-6
174-89-d-4-5-7-7-4-6-5-3-1-20-7
4.(#5) Dick Reed, Dampeele
206.5-88-d-1-2-10-6-6-6-3-1-1-20-6
179.5-94-a-12-14-6-1-1-5-1-1-1-20-9
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Derek Thomas, drayzon2712
173.5-88-a-1-2-10-9-9-1-1-1-1-20-9
173.5-88-a-1-2-10-9-9-1-1-1-1-20-9
5.(#2) Bo Rujeneg, Punchy
174.5-88-d-10-2-6-8-7-7-1-1-1-20-1
174.5-88-d-10-2-6-8-7-7-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Konrad Grzybek, Archespor
174.5-88-d-10-2-6-8-7-7-1-1-1-20-1
185.5-90-d-8-3-4-4-10-3-4-2-1-20-6
6.(#7) Ryan Owens, Mulderig26
174.5-88-d-10-2-6-8-7-7-1-1-1-20-1
173.5-88-d-10-17-1-6-5-5-5-1-1-20-6
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Karim Jabbar, lassinger
174-96-a-9-20-3-1-7-5-5-3-2-20-4
32. Winner 31
174-96-a-9-20-3-1-7-5-5-3-2-20-4
7.(#3) Vinnie Quiñonez, kanelon
174.5-88-d-10-2-6-8-7-7-1-1-1-20-1
185.5-88-a-1-2-8-6-8-7-1-1-1-20-8
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Sam Swallow, Langers
12405
175.5-88-a-20-20-7-4-1-1-1-1-1-20-1
8.(#6) Rick Tuum, MichealItarus
173.5-94-a-8-11-5-4-5-5-8-2-3-20-3
173.5-94-a-8-11-5-4-5-5-8-2-3-20-3
8.(#11) Billy Beavers, Osceola
173.5-94-a-8-11-5-4-5-5-8-2-3-20-3
199-92-a-6-20-3-3-3-3-8-7-8-20-3174-96-a-9-20-3-1-7-5-5-3-2-20-4176.5-88-a-14-2-6-1-9-8-1-1-1-20-1206.5-88-d-1-2-10-6-6-6-3-1-1-20-6
191.5-90-d-6-8-5-5-5-4-5-4-5-20-5
191.5-90-d-6-8-5-5-5-4-5-4-5-20-5
191.5-90-d-6-8-5-5-5-4-5-4-5-20-5176.5-88-a-14-2-6-1-9-8-1-1-1-20-1
191-94-a-6-3-6-5-5-5-3-4-3-20-5
191.5-90-d-6-8-5-5-5-4-5-4-5-20-5176.5-88-a-14-2-6-1-9-8-1-1-1-20-1
175.5-88-a-20-20-7-4-1-1-1-1-1-20-1
174-89-d-4-5-7-7-4-6-5-3-1-20-7
175.5-88-a-20-20-7-4-1-1-1-1-1-20-1
174-89-d-4-5-7-7-4-6-5-3-1-20-7
179.5-94-a-12-14-6-1-1-5-1-1-1-20-9176.5-88-a-14-2-6-1-9-8-1-1-1-20-1
178.5-90-a-5-5-12-2-7-6-1-3-1-20-4173.5-94-a-8-11-5-4-5-5-8-2-3-20-3
185.5-90-d-8-3-4-4-10-3-4-2-1-20-6
185.5-90-d-8-3-4-4-10-3-4-2-1-20-6
185.5-90-d-8-3-4-4-10-3-4-2-1-20-6185.5-88-a-1-2-8-6-8-7-1-1-1-20-8
173.5-88-d-10-17-1-6-5-5-5-1-1-20-6
185.5-88-a-1-2-8-6-8-7-1-1-1-20-8
173.5-88-a-1-2-10-9-9-1-1-1-1-20-9
185.5-88-a-1-2-8-6-8-7-1-1-1-20-8
185.5-88-a-1-2-8-6-8-7-1-1-1-20-8
185.5-88-a-1-2-8-6-8-7-1-1-1-20-8
199-92-a-6-20-3-3-3-3-8-7-8-20-3
ROUND 6B
191.5-90-d-6-8-5-5-5-4-5-4-5-20-5
5th Place
173.5-94-a-8-11-5-4-5-5-8-2-3-20-3
1st PlaceBo Rujeneg, Punchy
2nd PlaceThe Dud, ghostswhowalk
3rd PlaceLennox Lewis, PaddyD1983
4th PlaceVinnie Quiñonez, kanelon
5th PlaceJeff Rawlen, bigmanchris