Helsinki Pugilist Invitational Cruiserweight military Tournament (Week 4, June 2043 - Week 2, September 2043 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Tony Brooks, Bullan
171.5-77-d-11-11-7-7-8-7-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Dimitri solon, KingKane
171.5-77-d-11-11-7-7-8-7-1-1-1-20-1
175-77-d-7-15-7-7-7-7-4-2-3-20-3
2.(#8) pot noodle, ironmike
171.5-77-d-11-11-7-7-8-7-1-1-1-20-1
179.5-83-a-17-2-8-8-4-3-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) weeble wobble, hawgfan
179.5-83-a-17-2-8-8-4-3-1-1-1-20-1
166.5-81-a-10-8-10-3-8-7-6-1-1-20-1
3.(#4) Craigy Partridge, DaddyPartridge
171.5-77-d-11-11-7-7-8-7-1-1-1-20-1
168-77-a-10-14-14-14-1-1-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Lando Griffin, makio
168-77-a-10-14-14-14-1-1-1-1-1-20-1
180-81-d-10-11-4-3-9-9-4-2-3-20-1
4.(#5) Clubber Lang, pepper2008
168-77-a-10-14-14-14-1-1-1-1-1-20-1
165.5-77-d-10-17-5-5-14-5-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Vampirs Hell, Vampirs
165.5-77-d-10-17-5-5-14-5-1-1-1-20-1
166.5-77-a-10-11-3-3-3-3-10-10-1-20-19
5.(#2) Richard Dean Anderson, luke83
171.5-77-d-11-11-7-7-8-7-1-1-1-20-1
167-77-a-13-9-5-8-7-7-3-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Scott McManus, camlee1995
167-77-a-13-9-5-8-7-7-3-1-1-20-1
171.5-81-a-9-8-6-6-5-4-6-7-1-20-10
6.(#7) mike reddy, skywalker74
167-77-a-13-9-5-8-7-7-3-1-1-20-1
167.5-77-a-4-2-16-5-7-6-6-1-1-20-6
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Danny Dans, DMaster
188.5-83-d-13-14-7-3-3-4-4-4-4-20-4
32. Winner 31
188.5-83-d-13-14-7-3-3-4-4-4-4-20-4
7.(#3) Dylan The Gravy OGrady, Connyboy
167-77-a-13-9-5-8-7-7-3-1-1-20-1
175-81-a-4-3-8-8-8-7-3-2-2-20-8
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Ivan Smith, RedBastien
175-81-a-4-3-8-8-8-7-3-2-2-20-8
184-83-d-9-14-9-4-4-4-3-3-3-20-8
8.(#6) Max Tyson, JerryWest
175-81-a-4-3-8-8-8-7-3-2-2-20-8
165.5-77-a-9-2-13-13-7-1-1-1-1-20-1
8.(#11) Dave Gravey, Reggy
165.5-77-a-9-2-13-13-7-1-1-1-1-20-1
166.5-77-d-4-5-5-4-5-11-9-6-4-20-11188.5-83-d-13-14-7-3-3-4-4-4-4-20-4168-77-a-10-14-14-14-1-1-1-1-1-20-1167-77-a-13-9-5-8-7-7-3-1-1-20-1
175-77-d-7-15-7-7-7-7-4-2-3-20-3
188.5-83-d-13-14-7-3-3-4-4-4-4-20-4
175-77-d-7-15-7-7-7-7-4-2-3-20-3168-77-a-10-14-14-14-1-1-1-1-1-20-1
166.5-81-a-10-8-10-3-8-7-6-1-1-20-1
165.5-77-a-9-2-13-13-7-1-1-1-1-20-1167-77-a-13-9-5-8-7-7-3-1-1-20-1
165.5-77-a-9-2-13-13-7-1-1-1-1-20-1
180-81-d-10-11-4-3-9-9-4-2-3-20-1
165.5-77-a-9-2-13-13-7-1-1-1-1-20-1
180-81-d-10-11-4-3-9-9-4-2-3-20-1
166.5-77-a-10-11-3-3-3-3-10-10-1-20-19168-77-a-10-14-14-14-1-1-1-1-1-20-1
179.5-83-a-17-2-8-8-4-3-1-1-1-20-1175-81-a-4-3-8-8-8-7-3-2-2-20-8
171.5-81-a-9-8-6-6-5-4-6-7-1-20-10
179.5-83-a-17-2-8-8-4-3-1-1-1-20-1
171.5-81-a-9-8-6-6-5-4-6-7-1-20-10165.5-77-d-10-17-5-5-14-5-1-1-1-20-1
167.5-77-a-4-2-16-5-7-6-6-1-1-20-6
165.5-77-d-10-17-5-5-14-5-1-1-1-20-1
165.5-77-d-10-17-5-5-14-5-1-1-1-20-1
184-83-d-9-14-9-4-4-4-3-3-3-20-8
165.5-77-d-10-17-5-5-14-5-1-1-1-20-1
184-83-d-9-14-9-4-4-4-3-3-3-20-8
166.5-77-d-4-5-5-4-5-11-9-6-4-20-11
ROUND 6B
165.5-77-a-9-2-13-13-7-1-1-1-1-20-1
5th Place
175-81-a-4-3-8-8-8-7-3-2-2-20-8
1st PlaceTony Brooks, Bullan
2nd PlaceRichard Dean Anderson, luke83
3rd PlaceCraigy Partridge, DaddyPartridge
4th PlaceClubber Lang, pepper2008
5th PlaceDylan The Gravy OGrady, Connyboy