London Sweet Science Diploma Bantamweight youth Tournament (Week 2, October 2041 - Week 4, December 2041 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Hugh Jundies, martb
151.5-46-d-3-2-5-7-7-7-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Pera Pervo, DerAlte
151.5-46-d-3-2-5-7-7-7-1-1-1-20-1
151-47-d-2-3-8-8-4-4-1-1-1-20-5
2.(#8) george mcclure, skywalker74
151.5-46-d-3-2-5-7-7-7-1-1-1-20-1
146.5-46-a-15-2-6-3-2-2-2-2-2-20-2
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Drew Peacock, Neilav182
146.5-46-a-15-2-6-3-2-2-2-2-2-20-2
145.5-46-a-11-20-5-5-1-1-1-1-1-20-6
3.(#4) Prince Igor Svyatoslavich, Yuri84
151.5-46-d-3-2-5-7-7-7-1-1-1-20-1
144.5-46-d-10-2-5-5-5-5-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Eamon Fire, cns180784
144.5-46-d-10-2-5-5-5-5-1-1-1-20-1
161.5-46-d-1-5-8-9-4-4-1-3-1-20-1
4.(#5) Sonny Clueless Jr, Fidel
144.5-46-d-10-2-5-5-5-5-1-1-1-20-1
159.5-46-d-1-2-8-4-6-7-1-1-1-20-4
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Rufus Chechewa, oakley77
155.5-51-d-12-3-3-2-3-4-1-2-1-20-2
155.5-51-d-12-3-3-2-3-4-1-2-1-20-2
5.(#2) Marky Mark, Rico
151.5-46-d-3-2-5-7-7-7-1-1-1-20-1
146-47-a-10-3-4-4-4-6-3-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Jersey Williams, LorthanGrimm
154.5-51-a-10-14-1-10-1-1-1-1-1-20-1
154.5-51-a-10-14-1-10-1-1-1-1-1-20-1
6.(#7) Kipper Doodles, bradgeezy
154.5-51-a-10-14-1-10-1-1-1-1-1-20-1
147.5-46-d-2-2-5-5-4-7-5-1-1-20-10
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Irish Andile de Bruin, Connyboy
149-47-a-6-20-2-2-5-5-5-1-1-20-6
32. Winner 31
149-47-a-6-20-2-2-5-5-5-1-1-20-6
7.(#3) cant stop , superstar42
154.5-51-a-10-14-1-10-1-1-1-1-1-20-1
144.5-46-d-4-20-4-6-7-4-1-1-1-20-2
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Alex Anderson, openside
144.5-46-d-4-20-4-6-7-4-1-1-1-20-2
144.5-48-a-8-8-7-1-3-7-1-1-2-20-3
8.(#6) Richard Dean Anderson, luke83
144.5-46-d-4-20-4-6-7-4-1-1-1-20-2
145.5-48-d-7-5-7-3-6-3-3-1-1-20-3
8.(#11) Lucas Castillo, 575david
145.5-48-d-7-5-7-3-6-3-3-1-1-20-3
153-47-a-4-2-6-5-4-4-3-3-6-20-4149-47-a-6-20-2-2-5-5-5-1-1-20-6144.5-46-d-10-2-5-5-5-5-1-1-1-20-1154.5-51-a-10-14-1-10-1-1-1-1-1-20-1
151-47-d-2-3-8-8-4-4-1-1-1-20-5
145.5-46-a-11-20-5-5-1-1-1-1-1-20-6
145.5-46-a-11-20-5-5-1-1-1-1-1-20-6145.5-48-d-7-5-7-3-6-3-3-1-1-20-3
145.5-46-a-11-20-5-5-1-1-1-1-1-20-6
145.5-48-d-7-5-7-3-6-3-3-1-1-20-3154.5-51-a-10-14-1-10-1-1-1-1-1-20-1
145.5-48-d-7-5-7-3-6-3-3-1-1-20-3
161.5-46-d-1-5-8-9-4-4-1-3-1-20-1
145.5-48-d-7-5-7-3-6-3-3-1-1-20-3
159.5-46-d-1-2-8-4-6-7-1-1-1-20-4
159.5-46-d-1-2-8-4-6-7-1-1-1-20-4146.5-46-a-15-2-6-3-2-2-2-2-2-20-2
146.5-46-a-15-2-6-3-2-2-2-2-2-20-2144.5-46-d-4-20-4-6-7-4-1-1-1-20-2
146-47-a-10-3-4-4-4-6-3-1-1-20-1
146.5-46-a-15-2-6-3-2-2-2-2-2-20-2
146-47-a-10-3-4-4-4-6-3-1-1-20-1146.5-46-a-15-2-6-3-2-2-2-2-2-20-2
147.5-46-d-2-2-5-5-4-7-5-1-1-20-10
146.5-46-a-15-2-6-3-2-2-2-2-2-20-2
155.5-51-d-12-3-3-2-3-4-1-2-1-20-2
144.5-48-a-8-8-7-1-3-7-1-1-2-20-3
155.5-51-d-12-3-3-2-3-4-1-2-1-20-2
144.5-48-a-8-8-7-1-3-7-1-1-2-20-3
153-47-a-4-2-6-5-4-4-3-3-6-20-4
ROUND 6B
144.5-46-d-10-2-5-5-5-5-1-1-1-20-1
5th Place
144.5-46-d-4-20-4-6-7-4-1-1-1-20-2
1st PlaceHugh Jundies, martb
2nd PlaceJersey Williams, LorthanGrimm
3rd Placegeorge mcclure, skywalker74
4th PlaceRichard Dean Anderson, luke83
5th Placecant stop , superstar42