London Iron Fists Middleweight youth Tournament (Week 4, October 2039 - Week 2, January 2040 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Tony Brooks, Bullan
172-67-d-7-8-5-5-6-6-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Oscar Gatter, Moguen
172-67-d-7-8-5-5-6-6-1-1-1-20-1
160-70-a-10-11-1-1-8-6-5-1-1-20-1
2.(#8) Batman Superman, Yuri84
172-67-d-7-8-5-5-6-6-1-1-1-20-1
159.5-67-a-7-2-4-7-5-4-6-1-1-20-6
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Frank Butcher, Leythmon
159.5-67-a-7-2-4-7-5-4-6-1-1-20-6
161.5-67-a-5-9-5-5-6-4-2-8-2-20-2
3.(#4) knut °ye, Brutus1
172-67-d-7-8-5-5-6-6-1-1-1-20-1
179-67-a-1-9-12-2-7-6-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Joey Bloggs, Robhypno
179-67-a-1-9-12-2-7-6-1-1-1-20-1
179-67-d-1-2-3-9-7-7-1-5-1-20-1
4.(#5) bob jones, chief
180-71-a-8-9-2-2-6-6-1-1-1-20-4
180-71-a-8-9-2-2-6-6-1-1-1-20-4
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) mo ali, ironmike
180-71-a-8-9-2-2-6-6-1-1-1-20-4
168-69-d-11-2-6-5-5-3-1-1-1-20-1
5.(#2) Mihkel Muna, Tereise
183.5-69-d-8-9-6-4-7-1-1-1-1-20-1
183.5-69-d-8-9-6-4-7-1-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Isaiah Williams, vamking12
183.5-69-d-8-9-6-4-7-1-1-1-1-20-1
161.5-67-d-20-14-4-1-1-1-1-1-1-20-5
6.(#7) BoBo Baggins, JerryWest
183.5-69-d-8-9-6-4-7-1-1-1-1-20-1
177-67-d-1-2-7-9-1-8-1-1-1-20-9
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) punchy mcpunchington, thugnazty
175.5-71-a-5-3-5-5-5-5-2-3-2-20-2
32. Winner 31
175.5-71-a-5-3-5-5-5-5-2-3-2-20-2
7.(#3) Eddie Spaghetti Legs MacGillycuddy , Connyboy
183.5-69-d-8-9-6-4-7-1-1-1-1-20-1
163.5-68-a-5-8-5-5-5-5-5-1-1-20-6
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Darius Hope, Pestelis
14661
175-67-d-8-3-7-8-1-5-1-1-1-20-1
8.(#6) Darwin Fish, luke83
175-67-d-8-3-7-8-1-5-1-1-1-20-1
183.5-67-a-1-5-14-1-4-3-6-1-1-20-6
8.(#11) Tee Papa, TJay
183.5-67-a-1-5-14-1-4-3-6-1-1-20-6
158.5-67-a-5-2-9-11-1-2-1-1-1-20-9175.5-71-a-5-3-5-5-5-5-2-3-2-20-2180-71-a-8-9-2-2-6-6-1-1-1-20-4172-67-d-7-8-5-5-6-6-1-1-1-20-1
160-70-a-10-11-1-1-8-6-5-1-1-20-1
161.5-67-a-5-9-5-5-6-4-2-8-2-20-2
161.5-67-a-5-9-5-5-6-4-2-8-2-20-2161.5-67-a-5-9-5-5-6-4-2-8-2-20-2
161.5-67-a-5-9-5-5-6-4-2-8-2-20-2
161.5-67-a-5-9-5-5-6-4-2-8-2-20-2172-67-d-7-8-5-5-6-6-1-1-1-20-1
183.5-67-a-1-5-14-1-4-3-6-1-1-20-6
179-67-d-1-2-3-9-7-7-1-5-1-20-1
183.5-67-a-1-5-14-1-4-3-6-1-1-20-6
179-67-d-1-2-3-9-7-7-1-5-1-20-1
168-69-d-11-2-6-5-5-3-1-1-1-20-1175-67-d-8-3-7-8-1-5-1-1-1-20-1
159.5-67-a-7-2-4-7-5-4-6-1-1-20-6175-67-d-8-3-7-8-1-5-1-1-1-20-1
161.5-67-d-20-14-4-1-1-1-1-1-1-20-5
159.5-67-a-7-2-4-7-5-4-6-1-1-20-6
161.5-67-d-20-14-4-1-1-1-1-1-1-20-5175-67-d-8-3-7-8-1-5-1-1-1-20-1
177-67-d-1-2-7-9-1-8-1-1-1-20-9
179-67-a-1-9-12-2-7-6-1-1-1-20-1
179-67-a-1-9-12-2-7-6-1-1-1-20-1
163.5-68-a-5-8-5-5-5-5-5-1-1-20-6
179-67-a-1-9-12-2-7-6-1-1-1-20-1
163.5-68-a-5-8-5-5-5-5-5-1-1-20-6
158.5-67-a-5-2-9-11-1-2-1-1-1-20-9
ROUND 6B
180-71-a-8-9-2-2-6-6-1-1-1-20-4
5th Place
179-67-a-1-9-12-2-7-6-1-1-1-20-1
1st PlaceMihkel Muna, Tereise
2nd PlaceTony Brooks, Bullan
3rd PlaceDarius Hope, Pestelis
4th PlaceFrank Butcher, Leythmon
5th Placebob jones, chief