Baltimore Smokin Joe Frazier Memorial Lightweight youth Tournament (Week 2, February 2037 - Week 4, April 2037 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Ben Dingdown, Punchy
168.5-52-a-1-2-8-12-8-9-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Jomar Anit, Japong71
168.5-52-a-1-2-8-12-8-9-1-1-1-20-1
164-53-a-4-11-11-10-5-2-2-1-1-20-7
2.(#8) Diddy Jones, polokeith28
168.5-52-a-1-2-8-12-8-9-1-1-1-20-1
159.5-52-d-1-2-10-10-6-5-7-1-1-20-10
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) DROGO GOGO, puxing
149.5-54-d-7-9-7-5-7-7-5-3-1-20-5
149.5-54-d-7-9-7-5-7-7-5-3-1-20-5
3.(#4) Jeeves Moar, Repteel
168.5-52-a-1-2-8-12-8-9-1-1-1-20-1
167-52-d-1-8-7-6-8-10-1-1-1-20-10
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Little Willie, Copperdollar
167-52-d-1-8-7-6-8-10-1-1-1-20-10
158.5-55-d-4-17-10-5-3-3-5-4-4-20-9
4.(#5) Bottles Axilottle, Connyboy
167-52-d-1-8-7-6-8-10-1-1-1-20-10
155.5-54-d-2-2-8-8-8-8-6-1-1-20-6
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Jessie Bumidang, StalkerS
155.5-54-d-2-2-8-8-8-8-6-1-1-20-6
164-56-a-5-2-6-8-5-6-5-5-1-20-6
5.(#2) Angus Stringer, Bullan
161.5-52-d-5-2-9-9-8-8-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Enteng Kabisote, EmZ69
161.5-52-d-5-2-9-9-8-8-1-1-1-20-1
165.5-54-d-2-11-12-4-5-4-5-5-1-20-8
6.(#7) Buffy Baggins, JerryWest
161.5-52-d-5-2-9-9-8-8-1-1-1-20-1
148-52-d-7-9-10-12-3-1-1-1-1-20-13
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Bill Buffer, Diggison
148-52-d-7-9-10-12-3-1-1-1-1-20-13
166.5-57-d-1-3-10-5-5-10-1-1-1-20-10
7.(#3) Johnny Thunder, McNuttSack
161.5-52-d-5-2-9-9-8-8-1-1-1-20-1
150-52-d-10-9-8-5-5-5-5-5-1-20-5
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) andy rouse, skywalker74
150-52-d-10-9-8-5-5-5-5-5-1-20-5
150-52-a-9-9-5-6-5-5-6-4-5-20-7
8.(#6) Borat Obamov, Yuri84
150-52-d-10-9-8-5-5-5-5-5-1-20-5
155.5-53-a-2-2-8-11-8-7-4-1-1-20-5
8.(#11) Sonny Harte, Winnie89
155.5-53-a-2-2-8-11-8-7-4-1-1-20-5
149.5-52-d-8-3-8-8-8-6-2-2-2-20-3148-52-d-7-9-10-12-3-1-1-1-1-20-13167-52-d-1-8-7-6-8-10-1-1-1-20-10161.5-52-d-5-2-9-9-8-8-1-1-1-20-1
164-53-a-4-11-11-10-5-2-2-1-1-20-7
159.5-52-d-1-2-10-10-6-5-7-1-1-20-10
159.5-52-d-1-2-10-10-6-5-7-1-1-20-10167-52-d-1-8-7-6-8-10-1-1-1-20-10
159.5-52-d-1-2-10-10-6-5-7-1-1-20-10
155.5-53-a-2-2-8-11-8-7-4-1-1-20-5
155.5-53-a-2-2-8-11-8-7-4-1-1-20-5
158.5-55-d-4-17-10-5-3-3-5-4-4-20-9
155.5-53-a-2-2-8-11-8-7-4-1-1-20-5
164-56-a-5-2-6-8-5-6-5-5-1-20-6
164-56-a-5-2-6-8-5-6-5-5-1-20-6167-52-d-1-8-7-6-8-10-1-1-1-20-10
149.5-54-d-7-9-7-5-7-7-5-3-1-20-5150-52-d-10-9-8-5-5-5-5-5-1-20-5
165.5-54-d-2-11-12-4-5-4-5-5-1-20-8
149.5-54-d-7-9-7-5-7-7-5-3-1-20-5
166.5-57-d-1-3-10-5-5-10-1-1-1-20-10149.5-54-d-7-9-7-5-7-7-5-3-1-20-5
166.5-57-d-1-3-10-5-5-10-1-1-1-20-10
149.5-54-d-7-9-7-5-7-7-5-3-1-20-5
155.5-54-d-2-2-8-8-8-8-6-1-1-20-6
150-52-a-9-9-5-6-5-5-6-4-5-20-7
155.5-54-d-2-2-8-8-8-8-6-1-1-20-6
150-52-a-9-9-5-6-5-5-6-4-5-20-7
149.5-52-d-8-3-8-8-8-6-2-2-2-20-3
ROUND 6B
155.5-53-a-2-2-8-11-8-7-4-1-1-20-5
5th Place
150-52-d-10-9-8-5-5-5-5-5-1-20-5
1st PlaceBen Dingdown, Punchy
2nd PlaceAngus Stringer, Bullan
3rd PlaceJeeves Moar, Repteel
4th PlaceDROGO GOGO, puxing
5th PlaceJohnny Thunder, McNuttSack