Edinburgh Pain, Power and Glory Heavyweight youth Tournament (Week 4, December 2034 - Week 2, March 2035 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Hugh Jundies, martb
195-88-d-2-2-8-5-7-8-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) Ben Matlock, sumogeek
195-88-d-2-2-8-5-7-8-1-1-1-20-1
191.5-94-d-9-2-2-3-6-4-1-1-1-20-6
2.(#8) Hammer Fist, steelmentality
195-88-d-2-2-8-5-7-8-1-1-1-20-1
175.5-88-d-6-9-6-1-6-9-1-1-1-20-3
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) John Monroe, irishbobcat
175.5-88-d-6-9-6-1-6-9-1-1-1-20-3
178.5-92-d-4-8-4-4-4-4-4-4-4-20-4
3.(#4) Artmetis X, groovsh8ker
195-88-d-2-2-8-5-7-8-1-1-1-20-1
184.5-90-a-7-3-4-7-6-6-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Josh Sheets, TheGrandPoobah
184.5-90-a-7-3-4-7-6-6-1-1-1-20-1
175-88-d-1-2-6-5-5-5-5-5-5-20-5
4.(#5) Frank Bruno, RAYMANCINI
184.5-90-a-7-3-4-7-6-6-1-1-1-20-1
174-88-a-4-5-6-10-3-4-2-3-2-20-3
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Jimmy Knuckles, Ronan2535
174-88-a-4-5-6-10-3-4-2-3-2-20-3
191-98-a-1-2-8-8-1-2-1-1-1-20-9
5.(#2) kate Stringer, Bullan
196.5-88-a-3-2-7-5-7-8-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) honey bun, superstar42
196.5-88-a-3-2-7-5-7-8-1-1-1-20-1
180-88-a-2-2-8-9-4-4-2-1-1-20-5
6.(#7) hang low , ice812
185.5-90-a-9-8-9-4-3-3-2-1-2-20-1
173.5-88-a-2-2-7-9-4-5-1-1-1-20-6
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Nikhil Sharma, Nikhilesh
185.5-90-a-9-8-9-4-3-3-2-1-2-20-1
185.5-90-a-9-8-9-4-3-3-2-1-2-20-1
7.(#3) 54 Points Really?, Rico
174.5-90-a-8-9-4-8-3-5-4-1-1-20-1
174.5-90-a-8-9-4-8-3-5-4-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Jeno Smith, Ironmike44
174.5-90-a-8-9-4-8-3-5-4-1-1-20-1
181-90-d-7-11-6-1-2-6-10-5-1-20-1
8.(#6) Iron Mike Tyson, PaddyD1983
174.5-90-a-8-9-4-8-3-5-4-1-1-20-1
203.5-88-a-1-2-11-4-5-5-1-1-1-20-4
8.(#11) Daniel Lane, Engbob123
203.5-88-a-1-2-11-4-5-5-1-1-1-20-4
173.5-88-d-10-14-3-3-3-4-4-3-4-20-3196.5-88-a-3-2-7-5-7-8-1-1-1-20-1184.5-90-a-7-3-4-7-6-6-1-1-1-20-1174.5-90-a-8-9-4-8-3-5-4-1-1-20-1
191.5-94-d-9-2-2-3-6-4-1-1-1-20-6
196.5-88-a-3-2-7-5-7-8-1-1-1-20-1
191.5-94-d-9-2-2-3-6-4-1-1-1-20-6196.5-88-a-3-2-7-5-7-8-1-1-1-20-1
178.5-92-d-4-8-4-4-4-4-4-4-4-20-4
196.5-88-a-3-2-7-5-7-8-1-1-1-20-1
203.5-88-a-1-2-11-4-5-5-1-1-1-20-4
175-88-d-1-2-6-5-5-5-5-5-5-20-5
203.5-88-a-1-2-11-4-5-5-1-1-1-20-4
175-88-d-1-2-6-5-5-5-5-5-5-20-5
191-98-a-1-2-8-8-1-2-1-1-1-20-9196.5-88-a-3-2-7-5-7-8-1-1-1-20-1
175.5-88-d-6-9-6-1-6-9-1-1-1-20-3185.5-90-a-9-8-9-4-3-3-2-1-2-20-1
180-88-a-2-2-8-9-4-4-2-1-1-20-5
175.5-88-d-6-9-6-1-6-9-1-1-1-20-3
173.5-88-a-2-2-7-9-4-5-1-1-1-20-6174-88-a-4-5-6-10-3-4-2-3-2-20-3
173.5-88-a-2-2-7-9-4-5-1-1-1-20-6
174-88-a-4-5-6-10-3-4-2-3-2-20-3
174-88-a-4-5-6-10-3-4-2-3-2-20-3
181-90-d-7-11-6-1-2-6-10-5-1-20-1
174-88-a-4-5-6-10-3-4-2-3-2-20-3
173.5-88-d-10-14-3-3-3-4-4-3-4-20-3
173.5-88-d-10-14-3-3-3-4-4-3-4-20-3
ROUND 6B
184.5-90-a-7-3-4-7-6-6-1-1-1-20-1
5th Place
185.5-90-a-9-8-9-4-3-3-2-1-2-20-1
1st Placekate Stringer, Bullan
2nd PlaceHugh Jundies, martb
3rd Place54 Points Really?, Rico
4th PlaceFrank Bruno, RAYMANCINI
5th PlaceNikhil Sharma, Nikhilesh