Canberra Vernon Forest Memorial Lightweight military Tournament (Week 1, October 2034 - Week 3, December 2034 ) - Completed

HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
ROUND 5
ROUND 6
ROUND 7
ROUND 8
ROUND 8A
1.(#1) Hugh Jundies, martb
159.5-52-a-7-2-14-10-8-11-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
1.(#16) oke lets rumble, Hurukan
159.5-52-a-7-2-14-10-8-11-1-1-1-20-1
147.5-52-a-5-17-10-10-5-7-4-4-4-20-7
2.(#8) Lance Reed, Dampeele
159.5-52-a-7-2-14-10-8-11-1-1-1-20-1
157.5-52-d-1-2-12-8-6-9-1-1-1-20-15
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
2.(#9) Bob Gratton, slykenn
157.5-52-d-1-2-12-8-6-9-1-1-1-20-15
159.5-52-a-1-2-16-14-4-1-1-2-1-20-14
3.(#4) Kiss Leather Sweetheart, groovsh8ker
159.5-52-a-7-2-14-10-8-11-1-1-1-20-1
157.5-53-d-10-8-11-10-7-7-1-1-1-20-4
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
3.(#13) Lovro Gibonni, batistuta
157.5-53-d-10-8-11-10-7-7-1-1-1-20-4
162.5-53-a-8-9-8-7-6-1-5-6-1-20-6
4.(#5) Mike Tyson, grimbo95
147.5-53-d-4-2-12-12-11-12-1-1-1-20-1
147.5-53-d-4-2-12-12-11-12-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
4.(#12) Johnny Bravo, Moustachio
147.5-53-d-4-2-12-12-11-12-1-1-1-20-1
147.5-52-d-1-3-12-10-7-7-5-4-4-20-10
5.(#2) Jim Watt, Punchy
159.5-52-a-7-2-14-10-8-11-1-1-1-20-1
148-52-d-14-3-8-10-9-10-1-1-1-20-1
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
5.(#15) Ed Berkey, jennluck
148-52-d-14-3-8-10-9-10-1-1-1-20-1
148-57-d-13-15-5-4-5-8-8-3-3-20-6
6.(#7) Hoozyer Daddy Jnr, Fidel
148-52-d-14-3-8-10-9-10-1-1-1-20-1
150-57-d-10-20-12-2-13-4-4-1-1-20-3
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
6.(#10) Findlay Tiquinin, Findarz
150-57-d-10-20-12-2-13-4-4-1-1-20-3
32. Winner 31
154.5-54-a-5-11-8-5-8-9-7-2-4-20-8
7.(#3) Angus Stringer, Bullan
159.5-52-a-8-2-13-12-8-9-1-1-1-20-1
159.5-52-a-8-2-13-12-8-9-1-1-1-20-1
32. Loser 31*
HGT-WGT-STR-EXP-SPD-FTW-CHN-STA-HEA-CNS-FLR-SKN-DEF
7.(#14) Barry Newton, AndrewSanders
159.5-52-a-8-2-13-12-8-9-1-1-1-20-1
149.5-52-a-1-2-8-7-8-8-5-5-4-20-15
8.(#6) Ricardo Mayorga, RAYMANCINI
159.5-52-a-8-2-13-12-8-9-1-1-1-20-1
150.5-52-d-6-9-11-14-5-10-2-1-1-20-4
8.(#11) Arthur Gattsi, dizyman2000
150.5-52-d-6-9-11-14-5-10-2-1-1-20-4
168-54-d-3-9-12-12-5-6-3-2-1-20-7150-57-d-10-20-12-2-13-4-4-1-1-20-3147.5-53-d-4-2-12-12-11-12-1-1-1-20-1159.5-52-a-8-2-13-12-8-9-1-1-1-20-1
147.5-52-a-5-17-10-10-5-7-4-4-4-20-7
150-57-d-10-20-12-2-13-4-4-1-1-20-3
147.5-52-a-5-17-10-10-5-7-4-4-4-20-7150.5-52-d-6-9-11-14-5-10-2-1-1-20-4
159.5-52-a-1-2-16-14-4-1-1-2-1-20-14
150.5-52-d-6-9-11-14-5-10-2-1-1-20-4159.5-52-a-8-2-13-12-8-9-1-1-1-20-1
150.5-52-d-6-9-11-14-5-10-2-1-1-20-4
162.5-53-a-8-9-8-7-6-1-5-6-1-20-6
150.5-52-d-6-9-11-14-5-10-2-1-1-20-4
147.5-52-d-1-3-12-10-7-7-5-4-4-20-10
147.5-52-d-1-3-12-10-7-7-5-4-4-20-10148-52-d-14-3-8-10-9-10-1-1-1-20-1
157.5-52-d-1-2-12-8-6-9-1-1-1-20-15148-52-d-14-3-8-10-9-10-1-1-1-20-1
148-57-d-13-15-5-4-5-8-8-3-3-20-6
148-57-d-13-15-5-4-5-8-8-3-3-20-6
148-57-d-13-15-5-4-5-8-8-3-3-20-6148-52-d-14-3-8-10-9-10-1-1-1-20-1
154.5-54-a-5-11-8-5-8-9-7-2-4-20-8
157.5-53-d-10-8-11-10-7-7-1-1-1-20-4
157.5-53-d-10-8-11-10-7-7-1-1-1-20-4
149.5-52-a-1-2-8-7-8-8-5-5-4-20-15
157.5-53-d-10-8-11-10-7-7-1-1-1-20-4
168-54-d-3-9-12-12-5-6-3-2-1-20-7
168-54-d-3-9-12-12-5-6-3-2-1-20-7
ROUND 6B
147.5-53-d-4-2-12-12-11-12-1-1-1-20-1
5th Place
157.5-53-d-10-8-11-10-7-7-1-1-1-20-4
1st PlaceHugh Jundies, martb
2nd PlaceAngus Stringer, Bullan
3rd PlaceJim Watt, Punchy
4th PlaceRicardo Mayorga, RAYMANCINI
5th PlaceKiss Leather Sweetheart, groovsh8ker